top of page

PADI คอร์สครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง

คุณสามารถยกแรงบันดาลใจในการดำน้ำของคุณขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการเป็นครูสอนดำน้ำฟรีไดฟ​์วิ่ง ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสอนฟรีไดฟ์วิ่งทั้งภาคทฤษฎี, ปฎิบัติในสระว่ายน้ำ และในทะเล

สำหรับหลักสูตรเรียนครูฟรีไดฟ์วิ่ง 

- ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- จบหลักสูตร PADI Master Freediver (หรือหลักสูตรสถาบันอื่นที่เทียบเท่า)

- จบหลักสูตร Emergency First Response Instructor (CPR/First Air Instructor)

- มีใบรับรองแพทย์ที่มีลายเซ็นต์แพทย์รับรองในช่วงไม่เกิน 12 เดือน

ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ ครอบคลุมถึงภาคทฤษฎี, ภาคปฎิบัติลงสระและทะเล บทเรียนต่างๆ ในหลักสูตรมีดังนี้

หัวข้อที่

1

มาตรฐานและขั้นตอนการเรียนการสอนของคอร์ส PADI

หัวข้อที่

4

ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง

หัวข้อที่

การเรียนรู้และการสอน

2

หัวข้อที่

5

สรีระวิทยาและจิตวิทยาของฟรีไดวิ่ง

หัวข้อที่

3

ทักษะการสอนและการดูแลฟรีไดเวอร์

หัวข้อที่

6

การจัดการและการตลาดของฟรีไดวิ่ง

คอร์สเรียนครูครั้งต่อไป

bottom of page