MOLCHANOVS WAVE 1

ขั้นแรกของการเรียนฟรีไดฟ์วิ่งแบบลงความลึกและมีการออกสอบภาคทะเล ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนถึงพื้นฐานและทฤษฎีฟรีไดวิ่งที่ถูกต้องทั้งในสระว่ายน้ำและลงความลึกที่ภาคทะเล

ขั้นตอนที่

ภาคทฤษฎี

1

ภาคทฤษฎีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีฟรีไดฟ์วิ่ง, ทักษะการกลั้นหายใจ, เทคนิคฟรีไดฟ์วิ่งและอื่นๆอีกมากมาย สามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ได้

(0.5 วัน)

ขั้นตอนที่

ภาคปฎิบัติลงสระ

2

ภาคปฎิบัติในสระคือการฝึกฝนทักษะการกลั้นหายใจและเทคนิคฟรีไดฟ์วิ่งทั้ง Static, Dynamic และระบบบัดดี้ที่ถูกต้อง

(0.5 วัน)

ขั้นตอนที่

ภาคปฎิบัติออกทะเล

3

ภาคปฎิบัติในทะเล มีการฝึกฝนทักษะลงความลึกทั้ง Free Immersion และ Constant Weight รวมถึงระบบบัดดี้ที่ถูกต้องอีกด้วย 

(0.5 วัน)

ราคา 7,500 บาท

ไม่รวมค่าเรือ ( แสมสาร 1,200/วัน )

OR